WARUNKI UŻYTKOWANIA

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania ("Warunki") przed rozpoczęciem korzystania z witryny internetowej pod adresem https://skyline-gs.com/ ("Witryna"). Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, prosimy o niekorzystanie z Witryny.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem Witryny ("Użytkownik") a Skyline Global Service ("Spółka") i regulują korzystanie z Witryny oraz usług świadczonych za jej pośrednictwem.

1.2 Niniejsze Warunki stanowią ofertę publiczną i uznaje się je za w pełni i bezwarunkowo zaakceptowane przez Użytkownika od momentu korzystania z Witryny.

2. USŁUGI NA MIEJSCU

2.1 Spółka zapewnia Użytkownikowi dostęp do Serwisu - usługi online, znajdującej się w sieci pod adresem https://skyline-gs.com i przeznaczonej do wyszukiwania i dostarczania Użytkownikowi, na podstawie jego żądań, informacji o usługach turystycznych oferowanych do zakupu przez osoby trzecie; do śledzenia i dostarczania Użytkownikowi, który zapisał się na listę mailingową Serwisu, informacji o niezbędnych usługach turystycznych.

2.2 Korzystając z funkcjonalności Strony, Użytkownik może:

2.2.1. zapoznanie się z informacjami na temat ofert turystycznych, w tym cenami zakwaterowania (hoteli, apartamentów, hosteli i innych opcji zakwaterowania), lotów do określonych miejsc i dat, wycieczek, transferów, ubezpieczeń i innych usług turystycznych;

2.2.2. znaleźć odpowiednią podróż, w tym bilety lotnicze, hotele i inne opcje zakwaterowania oferowane przez Partnerów, a także znaleźć inne usługi związane z podróżą (ubezpieczenie, transfery, wycieczki) oferowane przez Partnerów;

2.2.3. porównywać wybrane oferty lotów, zakwaterowania i innych usług turystycznych;

2.2.4. otrzymywania od Spółki powiadomień zawierających niezbędne dla Użytkownika informacje o ofertach turystycznych, w szczególności o zmianach cen usług turystycznych w określonych miejscach i terminach, a także wszelkich innych powiadomień informacyjnych.

2.3 Po zakończeniu wyszukiwania Użytkownik może dokonać rezerwacji i/lub zakupu wybranych ofert i usług turystycznych. Takie działania są przeprowadzane bezpośrednio na stronach internetowych Partnerów - firm zewnętrznych, które oferują odpowiednie usługi rezerwacji i/lub sprzedaży.

2.4 Użytkownik rozumie, że Spółka nie dokonuje rezerwacji i/lub sprzedaży usług turystycznych, nie przyjmuje płatności, nie gromadzi, nie przetwarza i nie przechowuje danych osobowych (w tym szczegółów płatności) podanych przez Użytkownika podczas dokonywania rezerwacji i/lub zakupu, a także nie ponosi odpowiedzialności za realizację przelewów pieniężnych i wiarygodność informacji o usługach turystycznych świadczonych przez Partnerów.

2.5 W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z rezerwacją i/lub zakupem usług turystycznych, w tym wszelkich zwrotów, Użytkownik zobowiązuje się skontaktować z odpowiednim Partnerem ds. rezerwacji i/lub zakupu, a nie ze Spółką.

3. BEZPŁATNE USŁUGI

3.1 Spółka świadczy bezpłatne usługi bez pobierania opłat za korzystanie z Witryny i bez doliczania dodatkowych opłat (za dokonanie rezerwacji i/lub zakupu) do kosztów lotów, pokoi, wycieczek i innych usług turystycznych.

4. WYKORZYSTANIE TREŚCI

4.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ceny ofert turystycznych, w tym ceny zakwaterowania, biletów lotniczych, wycieczek, transferów, ubezpieczeń i innych usług dostępnych na Stronie są dostarczane przez odpowiednich Partnerów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i/lub zmiany cen podanych na Stronie, ponieważ ceny te mogą ulegać zmianom w czasie rzeczywistym.

4.2 Stosowane przez nas przeliczniki walut służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być uznawane za dokładne ani aktualne. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub trafność przeliczeń walut.

4.3 Czasami na Stronie Internetowej mogą być publikowane informacje o rabatach - oznacza to, że Spółka porównała ceny oferowane przez Partnerów w określonym czasie, a ostatnia cena ustalona przez Partnera jest znacznie niższa niż cena oferowana przez tego Partnera wcześniej.

4.4 Informacje publikowane na Stronie mogą zawierać nieścisłości i błędy typograficzne. W szczególności Spółka nie gwarantuje dokładności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w informacjach i opisach hoteli, linii lotniczych i innych usług turystycznych wyświetlanych w Witrynie (w tym między innymi zdjęć, list obiektów hotelowych, ogólnych opisów usług), ponieważ większość tych informacji jest dostarczana przez Partnerów.

4.5 Ponadto Użytkownik rozumie, że informacje i materiały prezentowane w Witrynie na temat ofert turystycznych, w tym między innymi rozkłady lotów, informacje o trasach turystycznych, wycieczki, mogą ulec zmianie. Chociaż Spółka dokłada wszelkich starań, aby treści na Stronie były aktualne i dokładne, Spółka nie może zagwarantować dokładności takich treści. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i trafność tych danych.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

5.1 Wszystkie elementy Witryny i Witryna jako całość należą do Spółki i są chronione przepisami prawa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5.2 Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać działań naruszających prawa własności intelektualnej Spółki, w tym między innymi: modyfikacji, dystrybucji, kopiowania, reprodukcji, transmisji, publicznego wyświetlania, publicznego odtwarzania, publikacji, adaptacji, edycji lub tworzenia dzieł pochodnych z materiałów, elementów projektu lub treści Witryny. Wykorzystywanie treści, materiałów i innych praw własności intelektualnej Spółki w jakimkolwiek celu jest surowo zabronione.

5.3 Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie odszyfrowywać, nie dekompilować ani w żaden inny sposób nie próbować uzyskać kodu źródłowego lub algorytmów leżących u podstaw Witryny lub jakiejkolwiek jej części.

5.4 Jeśli Użytkownik ma powody sądzić, że jego prawa własności intelektualnej są naruszane przez jakiekolwiek treści na stronie internetowej Spółki, Użytkownik zobowiązuje się wysłać pisemne powiadomienie o takim naruszeniu na adres info@skyline-gs.com.

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Użytkownik zgadza się, że korzysta z Witryny na własne ryzyko. Spółka nie gwarantuje dokładności, rzetelności, aktualności i kompletności informacji dostępnych na Stronie. Spółka nie gwarantuje, że działanie Witryny będzie nieprzerwane, wolne od błędów, złośliwego oprogramowania lub innych wad. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z warunków i/lub jakości Witryny, musi zaprzestać korzystania z Witryny. Korzystanie z Witryny oznacza, że Użytkownik nie ma żadnych roszczeń wobec Spółki.

6.2 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, przypadkowe) i utratę zysków wynikające z zakłócenia działania Witryny i/lub z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny, jak również z wykorzystania informacji udostępnionych w Witrynie.

6.3 Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za straty Klienta wynikające z:

6.3.1. obecność wirusów, trojanów i innych złośliwych programów w sprzęcie i oprogramowaniu używanym przez Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Serwisu;

6.3.2. naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;

6.3.3. naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa przez osoby trzecie w związku z korzystaniem z Platformy.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1 Spółka i Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującym prawem, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

7.2 Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać ani nie próbować naruszać postanowień niniejszego Regulaminu. Jeśli Spółka, według własnego uznania, stwierdzi, że Użytkownik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Warunki, dostęp Użytkownika do Strony może zostać zakończony.

7.3 Użytkownik niniejszym zgadza się zabezpieczyć Spółkę przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, ze strony osób trzecich wynikającymi z naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

8. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1 Użytkownik zgadza się, że niniejszy Regulamin oraz stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Spółką podlegają prawu Anglii i Walii.

8.2 Wszelkie sprzeczności, które mogą powstać między Spółką a Użytkownikiem w procesie wykonywania niniejszych Warunków, strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji.

8.3 Użytkownik zgadza się, że dla celów rozstrzygania sporów między Użytkownikiem a Spółką skutecznym i obowiązkowym środkiem komunikacji jest korespondencja e-mailowa z upoważnionymi osobami Spółki pod adresem: info@skyline-gs.com.

8.4 Jeśli strony nie osiągną rozwiązania sporu w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, spór zostanie skierowany do właściwego sądu zgodnie z prawem Anglii i Walii.

9. ZMIANY WARUNKÓW

9.1 Spółka ma prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez specjalnego powiadomienia poprzez opublikowanie nowej wersji Warunków na Stronie Internetowej. Nowa wersja Warunków wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie Internetowej, chyba że nowa wersja Warunków stanowi inaczej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Warunków lub Witryny, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres info@skyline-gs.com.