PODMÍNKY POUŽITÍ

Před použitím webových stránek na adrese https://skyline-gs.com/ (dále jen "stránky") si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání (dále jen "podmínky"). Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, Stránky nepoužívejte.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto smluvní podmínky jsou právně závaznou dohodou mezi vámi, uživatelem těchto stránek (dále jen "uživatel"), a společností Skyline Global Service (dále jen "společnost") a řídí se jimi vaše používání těchto stránek a služeb poskytovaných jejich prostřednictvím.

1.2 Tyto Podmínky jsou veřejnou nabídkou a považují se za plně a bezvýhradně přijaté uživatelem od okamžiku použití Stránek.

2. SLUŽBY NA MÍSTĚ

2.1 Společnost poskytuje Uživateli přístup na Webové stránky - online službu umístěnou v síti na adrese https://skyline-gs.com, jejímž účelem je vyhledávat a poskytovat Uživateli na základě jeho požadavků informace o cestovních službách nabízených ke koupi třetími stranami; sledovat a poskytovat Uživateli, který se přihlásil do mailing listu Webových stránek, informace o potřebných cestovních službách.

2.2 Uživatel může pomocí funkcí Stránek:

2.2.1. seznámit se s informacemi o turistických nabídkách, včetně cen ubytování (hotely, apartmány, hostely a další možnosti ubytování), letů do určených destinací a termínů, výletů, transferů, pojištění a dalších turistických služeb;

2.2.2. vyhledat vhodnou cestu, včetně letenek, hotelů a dalších možností ubytování poskytovaných Partnery, jakož i dalších služeb souvisejících s cestováním (pojištění, transfery, výlety) poskytovaných Partnery;

2.2.3. porovnat vybrané nabídky letů, ubytování a dalších cestovních služeb;

2.2.4. dostávat od Společnosti oznámení s informacemi potřebnými pro Uživatele o turistických nabídkách, zejména o změnách cen turistických služeb pro určené destinace a termíny, jakož i další oznámení o novinkách.

2.3 Po dokončení vyhledávání může uživatel vybrané nabídky a cestovní služby rezervovat a/nebo zakoupit. Tyto akce se provádějí přímo na webových stránkách Partnerů - společností třetích stran, které nabízejí příslušné služby k rezervaci a/nebo prodeji.

2.4 Uživatel bere na vědomí, že Společnost neprovádí rezervaci a/nebo prodej turistických služeb, nepřijímá platby, neshromažďuje, nezpracovává a neuchovává osobní údaje (včetně platebních údajů) poskytnuté Uživatelem při rezervaci a/nebo nákupu, stejně jako neodpovídá za provádění převodů peněz a spolehlivost informací o turistických službách poskytovaných Partnery.

2.5 V případě jakýchkoli problémů souvisejících s rezervací a/nebo nákupem cestovních služeb, včetně vrácení peněz, se uživatel zavazuje kontaktovat příslušného partnera pro rezervaci a/nebo nákup, nikoli společnost.

3. BEZPLATNÉ SLUŽBY

3.1 Společnost poskytuje bezplatné služby bez účtování poplatků za provoz stránek a bez přidávání dalších poplatků (za rezervaci a/nebo nákup) k ceně letenek, pokojů, výletů a dalších cestovních služeb.

4. VYUŽITÍ OBSAHU

4.1 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ceny turistických nabídek, včetně cen ubytování, letenek, výletů, transferů, pojištění a dalších služeb dostupných na Stránkách, jsou poskytovány příslušnými Partnery. Společnost neodpovídá za správnost a/nebo změny cen uvedených na Stránkách, neboť tyto ceny se mohou v reálném čase měnit.

4.2 Převody měn, které používáme, mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za přesné nebo v reálném čase. Společnost neodpovídá za přesnost nebo relevanci měnových převodů.

4.3 Někdy mohou být na Webových stránkách zveřejněny informace o slevách - to znamená, že Společnost porovnala ceny nabízené Partnery za určité časové období a poslední cena stanovená Partnerem je výrazně nižší než cena, kterou tento Partner nabízel dříve.

4.4 Informace zveřejněné na Stránkách mohou obsahovat nepřesnosti a tiskové chyby. Společnost zejména nezaručuje přesnost informací a popisů hotelů, leteckých společností a dalších cestovních služeb zobrazených na Stránkách (mimo jiné včetně fotografií, seznamů hotelových zařízení, obecných popisů služeb) a neodpovídá za jejich nepřesnost, neboť většina těchto informací je poskytována Stranami.

4.5 Uživatel dále bere na vědomí, že informace a materiály uvedené na Stránkách o turistických nabídkách, mimo jiné včetně letových řádů, informací o turistických trasách a výletech, se mohou měnit. Přestože se Společnost snaží zajistit, aby byl obsah na Stránkách aktuální a přesný, nemůže zaručit přesnost takového obsahu. Společnost neodpovídá za přesnost a aktuálnost těchto údajů.

5. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

5.1 Všechny součásti Stránek a Stránek jako celku patří Společnosti a jsou chráněny právními předpisy v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Všechna práva jsou vyhrazena.

5.2 Uživatel se zavazuje neprovádět činnosti, které porušují práva duševního vlastnictví společnosti, mimo jiné včetně: úprav, distribuce, kopírování, reprodukce, přenosu, veřejného vystavování, veřejného předvádění, publikování, přizpůsobování, upravování nebo vytváření odvozených děl z materiálů, designových prvků nebo obsahu stránek. Používání obsahu, materiálů a jiných práv duševního vlastnictví společnosti k jakémukoli účelu je přísně zakázáno.

5.3 Uživatel se dále zavazuje, že nebude dešifrovat, dekompilovat ani se jinak pokoušet získat zdrojový kód nebo základní algoritmy Stránek nebo jakékoli jejich části.

5.4 Pokud má uživatel důvod se domnívat, že jeho práva duševního vlastnictví jsou porušena jakýmkoli obsahem na webových stránkách společnosti, zavazuje se zaslat písemné oznámení o takovém porušení na adresu info@skyline-gs.com.

6. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Uživatel souhlasí s tím, že Stránky používá na vlastní nebezpečí. Společnost nezaručuje přesnost, spolehlivost, aktuálnost a úplnost informací dostupných na Stránkách. Společnost nezaručuje, že provoz Stránek bude nepřerušovaný, bezchybný nebo bez škodlivého softwaru či jiných závad. Pokud Uživatel není spokojen s podmínkami a/nebo kvalitou Stránek, musí přestat Stránky používat. Používání Stránek znamená, že Uživatel nemá vůči Společnosti žádné nároky.

6.2 Společnost neodpovídá za žádné škody, ztráty (přímé, nepřímé, následné, náhodné) a ušlý zisk, které vzniknou v důsledku přerušení provozu Stránek a/nebo v důsledku používání nebo nemožnosti používání Stránek, jakož i v důsledku používání informací uvedených na Stránkách.

6.3 Společnost rovněž neodpovídá za ztráty Klienta vzniklé v důsledku:

6.3.1. přítomnost virů, trojských koní a jiných škodlivých programů v zařízeních a softwaru, které uživatel používá při přístupu na webové stránky;

6.3.2. porušení jakékoli podmínky těchto Podmínek nebo platných právních předpisů ze strany Uživatele;

6.3.3. porušení jakékoli podmínky těchto Podmínek nebo platných právních předpisů třetími stranami v souvislosti s používáním Platformy.

7. ODPOVĚDNOST STRAN

7.1 Společnost a Uživatel odpovídají za nesplnění nebo nesprávné splnění svých povinností podle těchto Podmínek v souladu s platnými právními předpisy, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak.

7.2 Uživatel se zavazuje, že nebude porušovat ustanovení těchto podmínek ani se o to pokoušet. Pokud společnost podle svého uvážení zjistí, že uživatel porušil nebo se pokusil porušit tyto podmínky, může být přístup uživatele na stránky ukončen.

7.3 Uživatel tímto souhlasí s tím, že odškodní společnost za jakékoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, vznesené třetí stranou v důsledku porušení těchto smluvních podmínek, jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany ze strany uživatele nebo v důsledku tohoto porušení.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1 Uživatel souhlasí s tím, že tyto smluvní podmínky a vztah mezi ním a společností se řídí právem Anglie a Walesu.

8.2 Veškeré rozpory, které mohou vzniknout mezi společností a uživatelem při plnění těchto obchodních podmínek, se strany pokusí vyřešit jednáním.

8.3 Uživatel souhlasí s tím, že pro účely řešení sporů mezi Uživatelem a Společností je účinným a závazným komunikačním prostředkem e-mailová korespondence s oprávněnými osobami Společnosti na adrese: info@skyline-gs.com.

8.4 Pokud strany nedosáhnou řešení sporu do 30 (třiceti) kalendářních dnů, bude spor postoupen příslušnému soudu podle práva Anglie a Walesu.

9. ZMĚNY PODMÍNEK

9.1 Společnost má právo tyto Podmínky kdykoli změnit nebo doplnit bez zvláštního upozornění zveřejněním nové verze Podmínek na Webových stránkách. Nová verze Podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění na Webových stránkách, pokud nová verze Podmínek nestanoví jinak.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se podmínek nebo stránek, napište nám na adresu info@skyline-gs.com.